RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AWIKOM NIERUCHOMOŚCI ANNA JANKOWSKA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ulicy Poziomkowej 16, NIP 534-148-24-22, REGON 142879150, posiadający stałe dodatkowe stałe miejsce wykonywania tejże działalności w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ulicy T. Kościuszki 17/19 lokal 8, tel. 500 28 28 61, 600 87 61 87 oraz w Skierniewicach (96-100) przy ulicy Jana III Sobieskiego 3C, tel. 53 55 78 222, e-mail: biuro@awikom.pl

 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail biuro@awikom.pl

 4. Cel przetwarzania danych wraz z podstawą:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych

wykonanie umowy o świadczenie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przez okres obowiązywania umowy

W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

W celu rozliczeń podatkowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora 

W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 2. Osobami, których dane dotyczą, są Klienci Administratora. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).

 3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (pośrednicy współpracujący, notariusze, doradcy podatkowi, prawnicy, księgowi).

 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.