POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

 

  1. Zamawiający, będący Konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić́ od umowy zawartej na odległość́ lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pośrednictwa.

  2. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

  3. Powyższe uprawnienie może być́ zrealizowane przez Zamawiającego - konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pośrednictwa na adres: AWIKOM NIERUCHOMOŚCI ANNA JANKOWSKA ul. T. Kościuszki 17/19 lok. 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@awikom.pl

  4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego - konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż̇ pisemna, Pośrednik niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu - konsumentowi za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

  5. Oświadczenie może (ale nie musi) zostać złożone na formularzu, którego wzór dostępny jest poniżej.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co sobie strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

  7. Pośrednik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić́ Zamawiającemu - konsumentowi dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8. Jeżeli Zamawiający zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Pośrednika kwoty proporcjonalnej do zakresu spełnionego świadczenia do chwili w której Zamawiający poinformował Pośrednika o odstąpieniu od umowy.

 

wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

……………………….., dnia……………………………….

 

Imię i nazwisko………………………………………………

PESEL ………………………………..

Adres:……………………………..

ul. ………………………………..

 

AWIKOM NIERUCHOMOŚCI Anna Jankowska

NIP 534-148-24-22

ul. T. Kościuszki 17/19 lok. 8

05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa

 

W imieniu własnym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy pośrednictwa ………………………….nr……………………………..zawartej z AWIKOM NIERUCHOMOŚCI Anna Jankowska w dniu …………………………………………

 

 

 

…………………………..

czytelny podpis